• ชุดตรวจไวรัสตับอักเสบซี
  2,200.00 ฿
 • ชุดตรวจตั้งครรภ์
  1,000.00 ฿
 • ชุดตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ
  700.00 ฿
 • ชุดตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Treponema pallidum
  2,000.00 ฿
 • ชุดทดสอบการตกไข่ Blue Cross LH
  1,650.00 ฿
 • ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี Blue Cross HBs Ag
  1,100.00 ฿
 • ชุดทดสอบหาภูมิคุมกันไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี Blue Cross HBs Ab
  1,650.00 ฿
 • ชุดทดสอบหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี Blue Cross HBc Ab
  2,400.00 ฿
 • ชุดทดสอบหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี Blue Cross HBe Ag
  700.00 ฿
 • ชุดทดสอบหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ ชนิดเอ Blue Cross HAV Ab
  2,150.00 ฿
  2,300.00 ฿  (-7%)
 • ชุดทดสอบหาภูมิคุ้มกันเชื้อวัณโรค Blue Cross Anti-TB
  2,700.00 ฿
 • ชุดทดสอบหาภูมิคุ้มกันโรคเท้าช้าง Blue Cross Filariasis
  2,700.00 ฿
 • ชุดทดสอบหาภูมิคุ้มกัน โรคฉี่หนู Blue Cross Leptospira
  3,250.00 ฿
 • ชุดทดสอบหาภูมิคุ้มกัน ต่อเชื้อก่อโรคไข้ไทฟอยด์ Blue Cross Typhoid
  2,700.00 ฿
 • ชุดทดสอบหาภูมิคุ้มกันต่อโรคไข้รากสากใหญ่ Blue Cross Scrub Typhus
  3,250.00 ฿
 • ชุดทดสอบหาภูมิคุ้มกัน ต่อเชื้อ ชิคุนกุนยา Blue Cross Chikungunya
  2,700.00 ฿
 • ชุดทดสอบหา รูมาตอยด์แฟคเตอร์ Blue Cross RF
  1,300.00 ฿
 • ชุดทดสอบหาสารกัญชาในปัสสาวะ Blue Cross Marijuana ( THC )
  2,000.00 ฿
 • ชุดทดสอบหามอร์ฟิน ในปัสสาวะ Blue Cross Blue Cross Morphine
  2,000.00 ฿
 • ชุดทดสอบหาสารโคเคน ในปัสสาวะ Blue Cross Cocoine
  2,000.00 ฿
 • ชุดทดสอบหา เมทาโดน ในปัสสาวะ Blue Cross Methadone
  850.00 ฿
 • ชุดทดสอบหา เอ็กซ์ตาซิโน ในปัสสาวะ Blue Cross Ecstasy
  850.00 ฿
 • ชุดทดสอบหาเคตามิน ในปัสสาวะ Blue Cross Ketamine
  850.00 ฿
 • ชุดทดสอบหาสารกัญชาในปัสสาวะ Blue Cross Marijuana ( THC )
  700.00 ฿