เครื่องตรวจวิเคราะห์ก๊าซในเลือด ยี่ห้อ Edan Blood gas, Electrolyte analyzer

รหัสสินค้า : 23105447

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Edan Blood gas, Electrolyte analyzer

 เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจหาปริมาณก๊าซ (ค่าความเป็นกรด ด่าง แรงดันของออกซิเจน,คาร์บอนไดออกไซด์) รวมทั้งปริมาณ Electrolyte (Soduim,Potassium,Chloride) , ปริมาณ  Calcium,Glucose, Lactate และ Hematocrit (ขึ้นอยู่กับชนิดของ Cartridge ที่ต้องการ)

   การทดสอบแบบ ระบบอัติโนมัติแบบปิด ไม่มีการรบกวนจากปัจจัยภายนอก ( Fully Automate close system)

    ใช้ปริมาณสิ่งส่งตรวจน้อย สามารถใช้กับสิ่งส่งตรวจได้หลากหลาย     มีระบบ Auto calibration สามารถรายงานผลการตรวจได้ภายใน 4 นาที

    สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าน มีแบตเตอรี่ในตัว


ชนิดของแถบตรวจมีดังนี้

  • BC 4: Sodium, Potassium, Ionized Calcium, Chloride, Hct.
  • BG3: pH, pCO2, pO2
  • BG4: pH, pCO2, pO2, Lactate
  • BG8: pH, pCO2, pO2, Sodium, Potassium, Ionized Calcium, Chloride, Hct.
  • BG10: pH, pCO2, pO2, Sodium, Potassium, Ionized Calcium, Chloride, Hct. , Glucose, Lactate

สามรถคำนวณค่าต่างๆ จากผลการวัด ได้แก่ cH+, HCO3-act, HCO3-std, BE(ecf), BE(B), BB(B), ctCO2, sO2(est), Ca++(7.4), AnGap, tHb(est), pO2(A-a), pO2(a/A), RI, pO2/FIO2, cH+(T), pH(T), pCO2(T), pO2(T), O2(A-a) (T), pO2(a/A)(T), RI(T) (ขึ้นอยู่กับชนิดของ Cartridge ที่เลือก)