ชุดตรวจโรคมะเร็งตับ HUMASIS AFP Card (Cassette)

 

 

ชุดตรวจโรคมะเร็งตับ

HUMASIS AFP Card

ชนิด Cassette

 

 

 

HUMASIS AFP Card ชนิด Cassette

โรคมะเร็งตับเป็นมะเร็งที่มีผู้เสียชีวิตเป็นอันดับ 3 รองจากมะเร็งปอดและมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยมีผู้ป่วยใหม่ประมาณ 1800 รายทุกปีมีผู้เสียชีวิตประมาณ 1500 ราย มีผู้ป่วยใหม่เพศชายประมาณ 75% และมีอายุเฉลี่ยที่ 63-69 ปีเพื่อตรวจวินิจฉัยผู้ป่วย และติดตามผู้ป่วยจึงควรมีชุดตรวจ AFP เพื่อนำผลไปประกอบการวินิจฉัยให้มีความถูกต้อง และ ความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

การวินิจฉัย และการติดตามการรักษาจากการตรวจหา Alpha-Fetoprotein (AFP), จะช่วยให้การรักษาของแพทย์ผู้วินิจฉัยได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทันท่วงทีทั้งการรักษา และการตรวจติดตาม

 

รายละเอียดสินค้า

- ชุดตรวจประกอบด้วย Gold conjugate สำหรับเกิดแถบสีในการทดสอบ

- สามารถใช้กับสิ่งส่งตรวจจากเลือดได้ทุกชนิด (Whole blood, Serum, Plasma)

- ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ISO 13485 และ GMP ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล

 

อุปกรณ์ที่บรรจุในกล่องชุดตรวจ

- ชุดตลับทดสอบ AFP Card จำนวน 30 ชิ้น

- Package insert 1 แผ่น

 

หลักการชุดตรวจ : Immunochromatograhpic assay

 

คำเตือน  :  อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

Visitors: 241,532