เครื่องตรวจคัดกรองโรค G6PD deficiency

 

 

 

 

เครื่องตรวจ G6PD Biosensor careSTART

 

 

เครื่องตรวจ G6PD Biosensor careSTART

World's First G6PD Quantitative Test in 4 minutes

เอนไซม์จีซิกพีดีสำคัญอย่างไร?
เอนไซม์จีซิกพีดีมีความสำคัญโดยเป็นเอนไซม์ที่ทำให้มีการเร่งสร้างปฏิกิริยาในเซลล์ต่างๆของร่างกาย ทำให้เกิดสารที่ทำให้เซลล์ต่างๆรวมทั้งเม็ดเลือดแดงแข็งแรง

การขาดเอนไซม์จีซิกพีดีเกิดจากอะไร?
ภาวะขาดเอนไซม์จีซิกพีดีมักพบในเด็กผู้ชายซึ่งได้รับพันธุกรรมที่ผิดปกติมาจากมารดา (Sex linked recessive)
หรืออาจพบเด็กผู้หญิงซึ่งได้รับพันธุกรรมที่ผิดปกติมาจากทั้งมารดาและบิดา หรืออาจพบในผู้หญิงที่ได้รับพันธุกรรมมาจากบิดามารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เพียงฝ่ายเดียวก็ได้

ภาวะขาดเอนไซม์จีซิกพีดี (G6PD deficiency, Glucose-6-phosphatase dehydrogenase deficiency)
พบในประชากรโลกมากกว่า 400 ล้านคน แต่โชคดีที่ส่วนใหญ่ไม่มีอาการจนตลอดชีวิต ผู้ที่ขาดเอนไซม์นี้อาจมีอาการโลหิตจางเฉียบพลัน (Acute hemolytic anemia)
ปัสสาวะมีสีเหมือนเครื่องดื่มโคล่า และบางคนอาจมีอาการมากจนไตวายหรือเสียชีวิต
ภาวะขาดเอนไซม์นี้เป็นหนึ่งในสาเหตุที่พบบ่อยของเด็กแรกเกิดที่มีภาวะตาเหลืองตัวเหลือง (Neonatal hyperbilirubinemia/Neonatal jaundice)
ความชุกของการขาดเอนไซม์นี้ในประเทศต่างๆแตกต่างกันไป ในประเทศไทยพบภาวะนี้ประมาณ 3 - 22% ในประชากรเพศชาย และประมาณ 6 - 10% ในประชากรเพศหญิง

แพทย์วินิจฉัยภาวะขาดเอนไซม์จีซิกพีดีอย่างไร?
แพทย์จะนึกถึงภาวะขาดเอนไซม์จีซิกพีดีเมื่อผู้ป่วยมีอาการโลหิตจาง (ซีด เหนื่อยง่าย) ปัสสาวะสีโคล่า และ/หรือมีอาการตา/ตัวเหลืองร่วมด้วย (Jaundice)
สิ่งที่จะช่วยแพทย์ได้มากคือ -การตรวจเลือดโดยการตรวจลักษณะเม็ดเลือดแดงจะเห็นลักษณะพิเศษคือ รูปร่างของเม็ดเลือดแดงที่แตก การย้อมเม็ดเลือดแดงด้วยเทคนิคพิเศษจะเห็นลักษณะของฮีโมโกลบินตกตะกอนติดที่ผนังของเม็ดเลือดแดง
-การตรวจระดับของเอนไซม์ G6PD

เครื่องตรวจคัดกรองโรค G6PD deficiency "G6PD Biosensor careSTART"
โดยตรวจปริมาณของ enzyme G6PD activity ให้ผลบการทดสอบเพียง 4 นาที
หลักการ : Electrochemical method
สิ่งส่งตรวจที่ใข้ : Whole blood , EDTA blood
ช่วงค่าที่ตรวจวัด : G6PD enzyme activity 0-300 U/dL
ปริมาณสิ่งส่งตรวจ : 5 ไมโครลิตร
แบตเตอรี่ : ถ่าน alkaline ขนาด AAA (1.5V) จำนวน 2 ก้อน
ผลิตโดย : บริษัท Wells Bio ประเทศเกาหลีใต้
ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน : CE , ISO 13485

 

คำเตือน  :  อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

Visitors: 241,533