Asan Easy Test Dengue NS1 Ag 100

 

 

 

ชุดตรวจโรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก

(Asan Easy Test Dengue NS1 Ag 100)

ราคาขาย
3,750 THB
จำนวน:

 


ชุดตรวจโรคไข้เลือดออก

 

ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสเดงกี่แบบรวดเร็ว

Asan Easy Test Dengue NS1 Ag 100

 

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นชุดตรวจสำเร็จรูปชนิดเร็ว  ใช้ตรวจหาแอนติเจนชนิด NS1 ของเชื้อไวรัสเดงกี่  (Dengue NS1 Ag) ในเลือดครบส่วน (Whole Blood) ซีรัม (Serum) หรือ พลาสมา (Plasma) โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay

 

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. เป็นชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue) เชิงคุณภาพ แบบตลับ (Cassette)  ชนิดตรวจกรอง (Screening Test) แบบรวดเร็ว โดยการตรวจหาแอนติเจนชนิด NS1 ของเชื้อไวรัสเดงกี่  (Dengue NS1 Ag)  โดยใช้หลักการอิมมูโนโครมาโตกราฟฟิค (Immunochromatographic assay) โดยตัวอย่างตรวจเป็น เลือดครบส่วน (Whole Blood)  ซีรัม (Serum) และ พลาสมา (Plasma)
 2. สามารถตรวจไวรัสเดงกี่ได้ทั้ง 4 serotypes
 3. สามารถอ่านผลการทดสอบจากการเกิดแถบสีบนแถบทดสอบในระยะ15-20  นาที
 4. ชุดตรวจมีแถบควบคุม  (Control line) เพื่อควบคุมคุณภาพของแถบทดสอบ
 5. ชุดตรวจเก็บรักษาได้ง่าย โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2 - 30 องศาเซลเซียสจนถึงวันหมดอายุที่ระบุบนซองผลิตภัณฑ์
 6. ชุดตรวจมีค่าความไว (Sensitivity) 97.16% , ความจำเพาะ (Specificity) >99%
 7. ขนาดบรรจุ 25 ตลับทดสอบต่อกล่อง โดยแต่ละตลับ บรรจุในซองอลูมิเนียมปิดสนิท (Individual Aluminum Pouch) ที่มีวัสดุกันความชื้นอยู่ภายใน , Disposable dropper และเอกสารกำกับการใช้ชุดตรวจ ซึ่งระบุหลักการ เวลาอ่านผล ข้อควรระวัง และวิธีการเก็บรักษา อยู่ภายในกล่อง
 8. เป็นชุดน้ำยาสำเร็จรูปพร้อมตลับทดสอบชนิดใช้ครั้งเดียว
 9. ซองผลิตภัณฑ์ มีรายละเอียดแสดงชื่อของการทดสอบ หมายเลขรุ่นที่ผลิต (Lot No.) และระยะเวลาที่หมดอายุพิมพ์ลงบนซองอย่างชัดเจน
 10. ในชุดตรวจมีอุปกรณ์ ตลับทดสอบ ที่มีอักษรแสดงชนิดการทดสอบอย่างชัดเจน
 11. เป็นผลิตภัณฑ์ Asan ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
 12. ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 13485

 

คำเตือน  :  อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

Visitors: 241,532