Asan Dengue IgG/IgM Antibody Test

 

 

 

ชุดตรวจโรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก

(Asan Dengue IgG/IgM Antibody Test)

ราคาขาย
3,500 THB
จำนวน:

 

 

ชุดตรวจโรคไข้เลือดออก

ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue) ชนิดที่ตรวจแอนติบอดี
Asan Dengue IgG/IgM Antibody Test

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นชุดตรวจสำเร็จรูปชนดเร็ว ใช้ตรวจหำแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสเดงกี่ชนิด IgM และ IgG ใน เลือดครบส่วน (Whole Blood) ซีรัม (Serum) หรือ พลาสมา (Plasma) โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. เป็นชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue) เชิงคุณภาพ แบบตลับ (Cassette) ชนิดตรวจกรอง(Screening Test) แบบรวดเร็ว โดยการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสเดงกี่ชนิด IgM และ IgG โดยใช้หลักการอิมมูโนโครมาโตกราฟฟิค (Immunochromatographic assay) โดยตัวอย่างตรวจเป็น เลือดครบส่วน (Whole Blood) ซีรัม (Serum) และ พลาสมา (Plasma)
 2. สามารถตรวจไวรัสเดงกี่ได้ทั้ง 4 serotypes
 3. สามารถอ่านผลการทดสอบจากการเกิดแถบสีบนแถบทดสอบในระยะ 15-20 นาที
 4. ชุดตรวจมีแถบควบคุม (Control line) เพื่อควบคุมคุณภาพของแถบทดสอบ
 5. ชุดตรวจเก็บรักษาได้ง่ายโดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 1 - 30 องศาเซลเซียสจนถึงวันหมดอายุที่ระบุบนซองผลิตภัณฑ์
 6. ในชุดตรวจมีอุปกรณ์ ตลับทดสอบ ที่มีอักษรแสดงชนิดการทดสอบอย่างชัดเจน
 7. สำหรับ IgM ชุดตรวจมีความไว (Sensitivity) 97.92% ความจำเพาะ (Specificity) 100.0%สำหรับ IgG ชุดตรวจมีความไว (Sensitivity) 98.29%และ ความจำเพาะ (Specificity) 97.76%
 8. ขนาดบรรจุ 25 ตลับทดสอบต่อกล่อง โดยแต่ละตลับบรรจุในซองอลูมิเนียมปิ ดสนิท(IndividualAluminum Pouch) ที่มีวัสดุกัน ความชื้นอยู่ภายใน , capillary pipette , Assay solution และเอกสารกำกับการใช้ชุดตรวจ ซึ่งระบุหลักการ เวลาอ่านผล  ข้อควรระวังและวิธีการเก็บรักษาอยู่ภายในกล่อง
 9. ซองผลิตภัณฑ์ มีรายละเอียดแสดงชื่อของการทดสอบ หมายเลขรุ่นที่ผลิต (Lot No.) และระยะเวลาที่หมดอายุพิมพ์ลงบนซองอย่างชัดเจน
 10. เป็นผลิตภัณฑ์ Asan ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
 11. ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 13485

 

คำเตือน  :  อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

Visitors: 241,546