ชุดตรวจมะเร็งเม็ดโลหิตขาวในแมว

 

 

 

ชุดตรวจมะเร็งเม็ดโลหิตขาวในแมว

Asan Easy Test FeLV

 

ชุดตรวจมะเร็งเม็ดโลหิตขาวในแมว Asan Easy Test FeLV

General Information :
- Feline Leukemia Virus (FeLV) เป็นไวรัสที่ทำใหดโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวในแมว และเนื้องอกอวัยวะต่างๆ แมวจะมีอัตราการติดเชื้อ
สูงโดยเฉพาะในแมวที่เลี้ยงรวมกันหลายตัวและเลี้ยงแบบปล่อย แต่อัตราการตายต่ำ ยกเว้นในลูกแมวเท่านั้นที่มีอัตราการตายสูง
- ติดต่อโดยการสัมผัสโดยตรงและทางอ้อมกับแมวที่เป็นโรคหรือเชื้อโรคในสิ่งขับถ่ายของแมวที่ขับออกมา และสามารถติดต่อได้ทางรก น้ำนม และการให้เลือด

Propose : เป็นชุดตรวจเชิงคุณภาพ ใช้ตรวจหาแอนติเจนของ Feline Leukemia Virus ในแมว โดยใช้สิ่งส่งตรวจ เลือดครบส่วน ซีรัม หรือ พลาสมา โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay

Product Information : 
- สิ่งส่งตรวจที่ใช้ : เลือดครบส่วน / ซีรัม / พลาสมา
- Sensitivity 98.50%% 
- Specificity 99.00%


Materials and Methods : 
- ตลับทดสอบ ASAN EASY TEST Heartworm
- น้ำยาบัฟเฟอร์
- หลอดหยดสิ่งส่งตรวจ
- คู่มือการใช้งาน

 

คำเตือน  :  อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

Visitors: 218,399