ชุดตรวจเอชไอวี HIV

 

 

 

 

ชุดตรวจเอชไอวี HIV

 

    เป็นชุดทดสอแบบเร็วเชิงคุณภาพ ใช้ตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ HIV-1, HIV-1 subtype O และ HIV-2 ในสิ่งส่งตรวจที่เป็นซีรัม หรือ พลาสมา โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay


Product Information :

- เป็นชุดตรวจ Retroscreen, Generation 3rd
- Test Line 1 (HIV1): recombinant protein gp41/gp120/synthetic peptide p24-O
- Test Line 2 (HIV2): synthetic peptide gp36
- Sensitivity: 100% , Specificity: 99.4%
- ให้ผลเร็วภายใน 30 นาที
- สามารถใช้สิ่งส่งตรวจได้ทั้ง ซีรัม หรือ พลาสมา

 

Materials and Methods :

- ตลับทดสอบ Retroscreen HIV 3.0
- น้ำยาบัฟเฟอร์
- หลอดหยดสิ่งส่งตรวจ
- คู่มือการใช้งานฉบับภาษาไทยและอังกฤษ

 

คำเตือน  :  อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

Visitors: 218,399