Multi Care In Triglycerides Strip

 

    แถบตรวจระดับไขมันชนิดไตรกลีเซอร์ไรด์ Multi Care In

   

     แถบตรวจระดับไขมันชนิด ไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglycerides) ใช้กับเครื่อง MultiCare In

    - ทราบผลภายในระยะเวลาเพียง 30 วินาที 

    - ใช้เลือดเพียง 10 ไมโครลิตร  

 

   **อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้                                 

 

 

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ. 509/2557

Visitors: 210,163