Multi Care In Triglycerides Strip

 

  แถบตรวจระดับไขมันชนิดไตรกลีเซอร์ไรด์ Multi Care In

   

  แถบตรวจระดับไขมันชนิด ไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglycerides) ใช้กับเครื่อง MultiCare In

   -ทราบผลภายในระยะเวลาเพียง 30 วินาที 

   -ใช้เลือดเพียง 10 ไมโครลิตร  

 

***อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้  

 

                                                                                ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ. 509/2557                                        

 


Visitors: 203,904